Start Targi wiejskie

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

TARGI WIEJSKIE PRODUKTU LOKALNEGO I TRADYCYJNEGO
 

       Celem Stowarzyszenia wiatowid jest poprawa jakoci ycia na obszarach wiejskich, poprzez rozwój zasobów ludzkich. Pragniemy aby mieszkacy terenu naszego dziaania mogli pozna histori naszego regionu od strony tradycyjnych smaków
i produktów lokalnych. Cel ten udaje nam si zrealizowa dziki Targom Wiejskim produktu lokalnego i tradycyjnego. Na terenie dziaania LGD Stowarzyszenie wiatowid wytwarza si rónego rodzaju produkty ywnociowe i potrawy charakterystyczne dla tego regionu, których receptury przekazywane s z pokolenia na pokolenie.

        Targi wiejskie to przede wszystkim spotkania gospody, rolników oraz rzemielników, prezentujcych swoje produkty m.in. pody rolne, wyroby rzemiosa a take rkodzieo. Produkty ywnociowe, jak i dziea lokalnych twórców ludowych, charakteryzuj si wysok jakoci wynikajc z tradycyjnego sposobu wytwarzania i misternego wykonania. Bardzo czsto jednak ich produkcja odbywa si sezonowo lub okazjonalnie, na niewielk skal, dlatego nie moglimy dopuci do ich zapomnienia i w 2007 roku zapocztkowalimy ide Targów Wiejskich produktu lokalnego i tradycyjnego, które odbyway si na terenie Muzeum Pierwszych Piastów w Dziekanowicach. Targi byy zorganizowane w ramach projektu „Kolebka Piastów – Kolebk Inicjatyw” Pilotaowego Programu Leader +. Targi wiejskie ciesz si duym zainteresowaniem i powoli staj si coroczn tradycj, co jest bardzo wane i motywujce w ich dalszej organizacji. Staramy si równie wychodzi z targami poza Dziekanowice i organizowa je na terenie pozostaych gmin z którymi wspópracujemy. W 2009 zapocztkowalimy t idee i nasi wystawcy byli zapraszani na doynki i dni gminne. Na dzie dzisiejszy Stowarzyszenie zakupio 30 straganów wystawowych dla swoich wystawców i mamy nadziej, e zapocztkuje to jeszcze wikszy rozwój naszych targów. Tym bardziej, e Stowarzyszenie wiatowid jako Lokalna Grupa Dziaania podpisaa w czerwcu 2009 roku umow o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

        Targi wiejskie produktu lokalnego i tradycyjnego przyczyniaj si do realizacji celów wyznaczonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia wiatowid, mianowicie rozwoju gospodarczego w oparciu o wykorzystanie zasobów lokalnych oraz poprawy warunków i jakoci ycia.

        Nasi wystawcy mog midzy innymi skorzysta z dofinansowania w ramach dziaania 4.1/413 mae projekty oraz rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej z Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 podejmujc dziaania z nastpujcego zakresu:

  • dziaania zwizane z inicjowaniem, przetwarzaniem, wprowadzaniem na rynek oraz podnoszeniem jakoci i usug bazujcych na lokalnych zasobach,
  • kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosa,
  • promocja lokalnej twórczoci kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego, przyrodniczego,
  • przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów lenych.
     

        Planujemy równie w kolejnych latach w zakresie tego programu, a dokadniej w ramach realizacji wydarze promocyjnych i kulturalnych zwizanych z obszarem i dziaalnoci Lokalnej Grupy Dziaania, kontynuowa targi wiejskie produktu lokalnego i tradycyjnego. Wytwarzanie produktów tradycyjnych i lokalnych nie tylko ma istotny wpyw na promocj naszego regionu, ale wspomaga równie rozwój obszarów wiejskich terenu dziaania Stowarzyszenia wiatowid – poprzez umoliwienie ich mieszkacom zarobkowania w ich wasnym rodowisku. Dziaania te zmierzaj do zachowania dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Pozwalaj równie na zrónicowanie dziaalnoci na terenach wiejskich oraz zapobiegaj wyludnianiu si tych obszarów i ich marginalizacji.