UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

Zawiadamiamy, e na podstawie §22 Statutu,

Zarzd Stowarzyszenia wiatowid z w o u j e

na dzie 28 stycznia 2016r. o godz. 16.00 (czwartek)

w siedzibie pod adresem: 62-230 Witkowo

Maachowo Szemborowice 12

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Czonków,

 

z nastpujcym porzdkiem obrad:

1.      Otwarcie Walnego Zgromadzenia Czonków Stowarzyszenia wiatowid – Prezes  Zarzdu Stowarzyszenia.

2.      Stwierdzenie prawomocnoci zwoania Walnego Zgromadzenia

3.      Wybór Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia i Protokolanta.

4.      Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwa i Wniosków (3-osobowej).

5.      Zatwierdzenie protokoów z Walnego Zgromadzenia z dnia 10 wrzenia 2015 oraz 28 grudnia 2015.

6.      Przedoenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2015 – Zarzd

7.      Przedoenie sprawozdania z dziaalnoci stowarzyszenia w 2015 – Zarzd

8.      Przedoenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 rok – odczytanie na WZC

9.      Przedoenie kierunków dziaalnoci stowarzyszenia na najbliszy rok oraz zwizanych z tym dziaa formalno-prawnych (tworzenie podmiotów ekonomii spoecznej oraz organizacji wspierajcej)

10.  Przedoenie stanu i sposobu finansowania stowarzyszenia w roku 2015

11.  Dyskusja

12.  Podjcie Uchwa:

1/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok i przeznaczenie/pokrycie nadwyki/straty,

2/ zatwierdzenie sprawozdania Zarzdu za 2015 rok

3/ zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 rok,

4/ udzielenie absolutorium czonkom Zarzdu za 2015 rok,

5/ podjcie decyzji o powoaniu podmiotów ekonomii spoecznej,

6/ podjcie decyzji o sposobie finansowania stowarzyszenia na rok 2015 oraz na okres programowania 2014-2020,

13.  Przeprowadzenie Wyborów(Komisja Mandatowo-Skrutacyjna) Zarzdu i  Komisji Rewizyjnej. Ogoszenie wyborów i przedoenie Protokoów z wyboru Zarzdu i Komisji Rewizyjnej,

14.  Wolne gosy i wnioski,

15.  Zakoczenie

                                                                       Zarzd:                                                                    

 

Zygmunt Nowaczyk – Prezes                                                    Katarzyna Jórga – Czonek Zarzdu

 

UWAGI:

1.       W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie odbdzie si w dniu 28.01.2016 o godz. 16.15 bez wzgldu na liczb czonków.

2.       Dokumenty dotyczce posiedzenia s do wgldu na stronie internetowej stowarzyszenia oraz w biurze