Start Organizacja

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

Lokalna Grupa Dziaania Stowarzyszenie wiatowid
 

       Jestemy organizacj pozarzdow  powsta w czerwcu 2004 roku z inicjatywy przedsibiorców i rolników. czymy w swoich dziaaniach podmioty gospodarcze, organizacje pozarzdowe, samorzdy i instytucje, a take liczne grono osób fizycznych. Statutowym zadaniem naszego Stowarzyszenia jest dziaalno na rzecz wielofunkcyjnego postpu i poprawy ycia na wsi.Przyczyniamy si do tworzenia optymalnych warunków rozwoju spoeczno-gospodarczego na terenie gmin zrzeszonych, budowania w spoeczestwie pozytywnego wizerunku partnerskiej wspópracy midzysektorowej, a take wspierania inicjatyw wspomagajcych rozwój rynku produktów regionalnych i lokalnych.

       Celem naszego Stowarzyszenia jest równie promowanie regionu pod wzgldem turystycznym i inwestycyjnym. Swoim dziaaniem obejmujemy trzynacie Gmin: Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, Kleszczewo, Kecko, Kostrzyn, Mieleszyn, Nekla, Niechanowo, Pobiedziska, Trzemeszno, Witkowo oraz ubowo,  gdzie znajduje si nasza siedziba.

       Teren Lokalnej Grupy Dziaania Stowarzyszenie wiatowid znajduje si na Wysoczynie Gnienieskiej bdcej czci Niziny Wielkopolskiej, w dogodnym pod wzgldem komunikacyjnym i strategicznym obszarze. Przebiegaj tdy wane szlaki komunikacyjne oraz turystyczne,  w tym najbardziej znany w Wielkopolsce Szlak Piastowski. Krajobraz obszaru LGD Stowarzyszenie wiatowid wzbogacaj liczne akweny wodne (jeziora, rzeki i strumienie) oraz bogata gospodarka lena (parki krajobrazowe, pomniki przyrody, parki miejskie i wiejskie). Region LGD Stowarzyszenie wiatowid od zachodu graniczy z powiatem poznaskim, od poudnia z powiatem wrzesiskim i powiatem supeckim, od pónocy z powiatem wgrowieckim, natomiast od wschodu z powiatem niskim i mogileskim. Najwyszym wzniesieniem tego terenu jest Wysoczyzna Wau Wydartowskiego, znajdujca si w miejscowoci Duszno (167 m n.p.m.).  Sporód rozlicznych atrakcji turystycznych regionu niewtpliwie na czoo wysuwaj si walory historyczno - religijne zwizane z pocztkami pastwowoci polskiej.
Stowarzyszenie wiatowid w latach 2006-2008 realizowao Pilotaowy Program Leader + Schemat I oraz Schemat  II.

       Misj Stowarzyszenia wiatowid jest integracja lokalnej spoecznoci i pobudzenia jej do dziaania na rzecz bardziej dynamicznego rozwoju spoeczno-gospodarczego obszaru i poprawy jakoci ycia. Stowarzyszenie wiatowid wypenia swoj misj poprzez Lokaln Strategi Rozwoju i zawarte w niej cele szczegóowe:

 1. Wzrost liczby gospodarstw rolnych prowadzcych pozarolnicz dziaalno gospodarcz
 2. Zwikszenie liczby podmiotów gospodarczych prowadzcych dziaalno gospodarcz opart o wykorzystanie zasobów lokalnych
 3. Wzrost przedsibiorczoci z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 4. Utworzenie nowych miejsc pracy
 5. Wzrost turystycznej atrakcyjnoci obszaru
 6. Poprawa stanu obiektów spoeczno – kulturalnych sucych mieszkacom obszaru
 7. Zwikszenie liczby obiektów umoliwiajcych aktywny wypoczynek mieszkaców
 8. Poprawa estetyki miejscowoci
 9. Tworzenie miejsc zapewniajcych publiczny dostp do sprztu komputerowego i Internetu
 10. Aktywizacja i integracja mieszkaców. 

Gównym narzdziem  realizacji powyszych celów jest program LEADER i jego cztery przedsiwzicia

 1. Zrónicowany rozwój gospodarczy obszaru
 2. Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej
 3. Aktywny wypoczynek ze wiatowidem
 4. wietlica ttnica yciem