UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 W dniach 23. - 25. maja 2014 r. odbyo si drugie szkolenie dla przewodników na Drodze w. Jakuba w nowym schronisku modzieowym, znajdujcym si na drodze w. Jakuba prowadzcej do Zgorzelca przez Luba. Schronisko „Pod Cisem” jest bardzo dobrym miejscem i przystankiem równie dla Pielgrzymów, wyposaone w miejsca noclegowe, prysznice oraz kuchni. Pielgrzym po trudach przebytej drogi znajdzie tutaj mi obsug i wspaniae warunki do odpoczynku przed dalsz drog.

W szkoleniu uczestniczyo 13 osób. Uczestnicy reprezentowali przedstawicieli partnerów Projektu z województwa lubuskiego (Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich) oraz Dolnego lska (Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie, Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Ducha Gór i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania Kwiat Lnu). Uczestnicy szkolenia to osoby, które Drog w. Jakuba ju poznali oraz ci, którzy chcieli pozna lub poszerzy swoj wiedz o Drodze. W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy zapoznali si z programem szkolenia a nastpnie z histori Drogi i postaci w. Jakuba Starszego. Po wysuchaniu aspektów historycznych prelegent przedstawi znaczenie Drogi w historii Europy, omówi aspekt duchowy oraz rónice pomidzy pielgrzymowaniem Drog w. Jakuba i pielgrzymkami masowymi, które dominuj w Polsce. Uczestnicy dyskutowali o istocie indywidualnej formy pielgrzymowania oraz postrzeganiu jej przez mieszkaców naszego kraju. Cele religijne a osobiste oczekiwania pielgrzymów to kolejne rozwaania przy wspóudziale uczestników.

W drugim dniu uczestnicy przeszli odcinek Drogi w. Jakuba z Uniegoszczy do Henrykowa. Na pocztku Drogi odwiedzili koció pw. NMP, gdzie na plebanii kontynuowano dalsze omawianie czci duchowej strony pielgrzymowania oraz zapoznano si z odcinkami Drogi przebytymi przez prelegenta. W czasie pokonywania Drogi prelegent przekazywa uczestnikom, na jakie aspekty powinni zwróci uwag spotykajc Pielgrzymów na drodze. W czasie Drogi uczestnicy poznawali otoczenie i wymieniali si spostrzeeniami. Ju w czasie Drogi poznali zabytki a po obiedzie prelegent przedstawi osobliwoci Drogi w. Jakuba: architektur, zabytki i przyrod w kontekcie atrakcyjnoci turystycznej. Uczestnicy brali udzia w warsztatach, które miay odpowiedzie na pytanie, czy Droga w. Jakuba moe by produktem turystycznym. W czasie warsztatów podnoszono równie problem promocji, która mogaby wpyn na rozwój infrastruktury turystycznej. W trzecim dniu prelegent przedstawi obraz pielgrzyma, jego oczekiwania i potrzeby. Uczestnicy wymieniali si informacjami o pielgrzymach których spotkali na Drodze. Na zakoczenie szkolenia podsumowano trzy dni wspólnej pracy. Wszyscy stwierdzili, e mamy za mao informacji o Drodze a strona duchowoci jest bardzo sabo wykorzystywana. Istnieje zatem potrzeba przygotowania planu komunikacji, potrzeba spotka z wacicielami gospodarstw agroturystycznych, wspópracy i zaangaowania mediów w promocj (prasa lokalna i regionalna; TV lokalne, regionalne i krajowe) oraz wspópracy z przewodnikami turystycznymi i szkolenia, które miayby na celu wprowadzenia w program wycieczek i przedstawienia idei Drogi w. Jakuba. Wszyscy uczestnicy wyjechali z deklaracj spotkania si na odcinkach Drogi w. Jakuba i przejcia odcinkami Drogi w. Jakuba w czasie weekendów.

Boena Mulik