UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 Projekt zosta przygotowany przez resort rolnictwa. Uwzgldnia on nowe podstawy i zasady realizacji polityki rozwoju obszarów wiejskich, okrelone w przepisach unijnych, a wynikajce z nowego podejcia do wspólnej polityki rolnej. W szczególnoci dotyczy to wprowadzenia nowych instrumentów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.

W projekcie ustawy okrelono, jakie podmioty mog uczestniczy w PROW 2014-2020 oraz ich zadania. Wskazano podstawowe zasady przyznawania, wypaty i zwrotu pomocy oraz pomocy technicznej. Przedstawiono zasady doradzania podmiotom ubiegajcym si o przyznanie pomocy oraz beneficjentom programu.

W projekcie znalaz si te rozdzia dotyczcy utworzenia i funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w latach 2014-2020. W ramach KSOW rozwijana jest wymiana informacji w zakresie rozwoju obszarów wiejskich midzy wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Wedug projektu ustawy, PROW 2014-2020 obejmuje takie dziaania jak wsparcie m.in. transferu wiedzy do rolnictwa, korzystania z usug doradczych, uczestnictwa w systemach jakoci. Wspófinansowane bd te dziaania o charakterze inwestycyjnym: w gospodarstwach rolnych i przetwórstwie produktów rolnych.

Przewidziana jest take pomoc w przypadku wystpienia klsk ywioowych, dla tzw. modych rolników rozpoczynajcych dziaalno w gospodarstwie, wsparcie dla osób, które chc utworzy nowe miejsca pracy na wsi, ale poza rolnictwem.

PROW zakada take pomoc w realizacji inwestycji zwizanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow wszystkich rodzajów maej infrastruktury, w tym inwestycji w energi odnawialn i oszczdzanie energii. Na unijne pienidze mog take liczy rolnicy chccy wspópracowa w ramach grup producenckich.

Oddzieln grup stanowi dopaty do dziaa rolno-klimatyczno-rodowiskowych, w tym na rolnictwo ekologiczne. Tak jak dotychczas pomoc otrzymaj waciciele gospodarstw pooonych na obszarach m.in. górskich (tzw. ONW). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zatwierdzony przez Komisj Europejsk 12 grudnia 2014 r., zosta przede wszystkim ukierunkowany na rozwój konkurencyjnoci i dochodowoci w rolnictwie.

Na jego realizacj w latach 2014-2020 Polska uzyska 8,598 mld euro z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. rodki krajowe przeznaczone na jego realizacj wynios ok. 4,915 mld euro.

Ustawa ma wej w ycie 15 marca 2015 r.

ródo: http://www.portalsamorzadowy.pl/fundusze-europejskie/rzad-przyjal-projekt-ustawy-dot-wspierania-obszarow-wiejskich,67291.html