UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 W dniu 7 listopada 2014 r. w Kolegium Europejskim w Gnienie odbya si konferencja podsumowujca Wdraanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach programu Leader PROW 2007-2013 oraz 10 – lecie dziaalnoci stowarzyszenia. Na konferencj przybyo ponad 100 osób, w tym: posowie, senatorowie, przedstawiciele samorzdu terytorialnego, czonkowie stowarzyszenia, prezesi lokalnych organizacji pozarzdowych oraz partnerzy z którymi stowarzyszenie wspópracuje od lat.

Po przywitanie przybyych goci przez Zygmunta Nowaczyka - prezesa stowarzyszenia, zosta wywietlony film promocyjny podsumowujcy dziaalno stowarzyszenia w ramach programu Leader. Film zawiera przykadowe dziaania i projekty zrealizowane przez samorzdy lokalne, organizacje pozarzdowe osoby fizyczne, rolników i przedsibiorców . Natomiast stan realizacji programu Leader od 2009 roku przez stowarzyszenie krótko w liczbach przedstawia Katarzyna Jórga – czonek Zarzdu.

W dalszej czci konferencji nastpio wrczenie wyrónie i nagród z okazji 10-lecia Stowarzyszenia wiatowid oraz podsumowania Wdraania Lokalnej strategii Rozwoju w ramach PROW 2007-2013. Nagrody otrzymali:

1) Nagroda za kompleksow rewitalizacj i zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla Miasta i Gminy Czerniejewo

UZASADNIENIE: przebudowa chodników ul. Paacowej a nastpnie projekty Dla mieszkaców i goci Grobla pena przyjemnoci oraz Renowacja przestrzeni i pamici – przebudowa alejek na Rynku w Czerniejewie pozwoliy na uatrakcyjnienie miejsc codziennego pobytu mieszkaców miasta. Nowe chodniki, lampy, kosze, awki, fontanna, wiata oraz grill zachcaj wszystkich do odpoczynku, chwili wytchnienia i rozmów z ssiadami.

2) Nagroda za kompleksow rewitalizacj i zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej dla Gminy Czerwonak

UZASADNIENIE: rewitalizacja zbiorników po wirowych w miejscowoci  Owiska wraz z utworzeniem infrastruktury turystycznej w postaci zagospodarowania play, budowie wodnego placu zabaw, sprztu wodnego, wytyczenia cieki do nordic wolkingu i nart biegowych. Caa inwestycja spowodowaa, e miejsce które miao by zapomnianymi zbiornikami po wirowymi stao si centrum rekreacji nie tylko letniej.

3) Nagroda za czenie turystyki z edukacj dla Miasta i Gminy Witkowo

UZASADNIENIE: realizacji cieki dydaktycznej wokó jeziora Biaego, budowa miejsca postojowego oraz nadbudowa orodka wypoczynkowego przez prywatnego inwestora na terenie Orodka Wypoczynkowego w Skorzcinie jest dowodem na kompleksowe podejcie do potrzeb turystów z jednoczesnym dbaniem o rodowisko.

4)Nagroda za budow przestrzeni sportowej dla Gminy Mieleszyn

UZASADNIENIE: przebudowa boiska do piki nonej wraz z czterotorow bieni lekkoatletyczn w Mieleszynie przyczynia si do wzrostu aktywnoci fizycznej zarówno dzieci, modziey jak i dorosych w tej gminie. Co ciekawe obiekty te s otwarte!

5)Nagroda za edukacj i promocj produktu lokalnego dla Marka Gsiorowskiego

UZASADNEINIE: Marek Gsiorowski osoba, która od lat wspópracuje z stowarzyszeniem dla budowania wiadomoci, wiedzy i znaczeniu gospodarczego produktów lokalnych. Poprzez prowadzenie spotka z producentami, laboratoria smaku, zmagania kulinarne oraz Truskawisko przyczynia si on do tego aby otaczajcy nas wiat by pikniejszy, zdrowszy i smakowitszy.

6) Nagroda za najwiksz liczb projektów realizowanych w ramach programu Dziaaj Lokalnie dla Gminy Niechanowo

UZASADNIENIE: w realizowanym przez Stowarzyszenie wiatowid od 2008 roku programie Dziaaj Lokalnie przyznano 88 wniosków. Z tego w samej Gminie Niechanowo zrealizowano 15 projektów na kwot 66 862 z.

7) Nagroda za realizacj najwikszej liczby projektów zgaszanych przez spoecznoci lokalne dla Gminy Kiszkowo

UZASADNIENIE: reprint ksiki Ofiary Zabobonu, Izba Pamici i Tradycji Ziemi Kiszkowskiej, Kiszkowo wczoraj i dzi czy wytyczenie i oznakowanie tras turystyczno-rekreacyjnych po gminie to projekty zgaszane do wadz samorzdowych przez mieszkaców. Znalazy one uznanie u wadz samorzdowych, które wspary swoj osobowoci i budetem te zdecydowanie oddolne inicjatywy.

8) Nagroda za zrealizowanie najwikszej liczby projektów skierowanych do modziey dla Miasta i Gminy Trzemeszno

UZASADNIENIE: cykle edukacyjne folklor w szkole czy Jan Kiliski szewc bohater – to projekty skierowane do modziey w celu zwikszenia wiadomoci lokalnej.

9) Nagroda za najaktywniejsz wietlic wiejsk dla Miasta i Gminy Kostrzyn

UZASADNIENIE: w Drzzgowie poród pól stoi nowo wybudowana wietlica wiejska. Od momentu projektu a po realizacj i sposób i zasady korzystania bya konsultowana z stowarzyszeniami oraz mieszkacami. W wietlicy s prowadzone zajcia rodowiskowe dla dzieci, terapii zajciowej, spotkania mieszkaców. Miejsce ywe, czynne 7 dni w tygodni od rana do wieczora.

10) Nagroda za promocj lokalnego dziedzictwa historycznego dla Miasta i Gminy Nekla

UZASADNIENIE: oznakowanie, wytyczenie szlaku budownictwa olenderskiego wraz z rewitalizacj cmentarzy ewangelickich w gminie przyczynia si nie tylko do promocji i upowszechniania wiedzy o historii swego regionu ale te niesie za sob cechy ekumenizmu i tolerancji.

11) Nagroda za  dziaania edukacyjne w dziedzinie naszej polskiej kultury i historii dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

UZASADNEINIE: utworzenie i realizacja nowego programu edukacyjnego, promocja i organizacja cyklu imprez zwizanych z nasza polsk kultur jak Noc Kupay, wyposaenie chat z okresu powstania pastwa polskiego oraz utworzenie otwartego cay rok centrum kultury w Dziekanowicach powoduj, e muzeum to staje si ywym i przyswajalnym obiektem dla zwiedzajcych

12) Nagroda za propagowanie turystyki wodnej dla Stowarzyszenia pod aglami

UZASADNIENIE: konsekwentna dziaalno organizacji na rzecz propagowania regionalnej turystyki wodnej zasuguje na szczególne uznanie

13)Nagroda za dziaalno na rzecz osób starszych i niepenosprawnych dla Renaty Domagalskiej

UZASADNIENIE: na rzecz osób niepenosprawnych skutecznie zdobywa fundusze na wyposaenie Sali do wicze jak i instruktorów. Osoba, która zawsze najpierw myli o innych a na kocu o sobie.

14) Nagroda za najwiksz aktywno w Stowarzyszeniu wiatowid dla Ireny Radke

UZASADNIENIE: czonek zaoyciel stowarzyszenia, aktywnie i czynnie pracujcy od 10-ciu lat, Przewodniczca Rady Projektowej. Osoba, która swoim zaangaowaniem, odpowiedzialnoci i charyzm pobudza organizacj do dziaania i konsekwentnego denia do celu.

15) Nagroda za zaangaowanie w pracy na rzecz Stowarzyszenia wiatowid dla Anny Nawrockiej

UZASADNIENIE: to pracownik stowarzyszenia od 2008 roku, osoba zorganizowana, odpowiedzialna, sumienna i oddana idei stowarzyszenia.

Po wrczeniu nagród dla wyrónionych i krótkich przemowach nagrodzonych, by czas na yczenia i podzikowania skadane przez zaproszonych goci na rce Zarzdu Stowarzyszenia wiatowid.

W drugiej czci konferencji odbya si debata spoeczna z udziaem zaproszonych goci w osobach:

Marii Brykczyskiej– wieloletniej prezes Polskiego Klubu Ekologiczny Okrg Wielkopolski, Koo w Gnienie, Prezes Stowarzyszenia na rzecz aktywizacji spoecznoci lokalnej „Siedlisko”, radna Gminy Gniezno, czonek Rady Poytku Publicznego powiatu gnienieskiego.

Artura gi –koordynatora Programu „Równa szanse”, skierowanego na wyrównywanie szans modych ludzi z maych miejscowoci na dobry start w dorose ycie poprzez rozwój umiejtnoci spoecznych. Od 16 lat pracownik Fundacji Dzieci i Modziey administrujcego program Równa Szanse realizowany z rodków Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci.

Pawa ukasiaka– prezesa Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce administratora programu Dziaaj Lokalnie, który jest finansowany przez Polsko-Amerykaska Fundacj Wolnoci. O sobie mówi: „Aktywizacja spoecznoci lokalnych i wirtualnych, tworzenie marek spoecznych, fundraising i marketing spoecznie zaangaowany, bardzo mnie interesuj. Tam jest energia, ciekawi ludzie, fajne pomysy. Organizacje pozarzdowe daj przestrze, wolno, bez której nie umiabym ju y :)”,

Tadeusza Bkowskiego– wójta Gminy Kiszkowo,

Karola Balickiego- burmistrza Miasta i Gminy Nekla od grudnia 2010r. W latach 2003-2010  peni funkcj zastpcy Naczelnika Wydziau Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego we Wrzeni, w którym odpowiada za pozyskiwanie rodków zewntrznych. By wspóautorem wielu  projektów i przedsiwzi na rzecz szerokorozumianego rozwoju obszarów wiejskich, zrealizowanych z inicjatywy i/lub  we wspópracy z organizacjami pozarzdowymi, m. in. „Nabywam nowe umiejtnoci i róda dochodu”, „Aktywizacja obszarów wiejskich powiatu wrzesiskiego – budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2014”, „Kobiety z inicjatyw”, „Komputer i Internet naszym oknem na wiat”, „Im wicej nas czy, tym mniej dzieli”. Wszystkie projekty finansowane byy ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego. Obecnie doktorant w katedrze prawa konstytucyjnego Wydziau Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

oraz Zygmunta Nowaczyka – prezesa Stowarzyszenia wiatowid.

Tematem debaty byo„Miejsce i rola samorzdu w oddolnych inicjatywach spoecznych”. Rozmawiano o relacjach jednostek samorzdu terytorialnego z organizacjami pozarzdowymi w wietle wyborów i konkursów dofinansowanych ze rodków publicznych. O ograniczeniach Organizacji pozarzdowych w rozwoju spoecznoci, ale równie o szansach jakie daje wspópraca z samorzdem lokalnym. Jako przykad dobrego zarzdzania kapitaem spoecznym podano osob noblistki Anne. O Krueger.

Zdjcia: Renata Paucka - tygodnik Przemiany na Szlaku Piastowskim