UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 04.11.2014 odbya si w Poznaniu uroczysta gala XV edycji Konkursu pn. „Dziaania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich", organizowanego przez Urzd Marszakowski Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.

Do konkursu przystpi mogy gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie i powiaty oraz podlege im instytucje lub organizacje i podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie województwa wielkopolskiego. Jedna jednostka moga zgosi wycznie jeden projekt, który powinien by w takim stopniu zaawansowania jego realizacji, eby umoliwi ocen Zespoowi Sdziów Sprawozdawców. Musia równie wykazywa bezsprzeczny spoeczny sposób realizacji projektu oraz jego spoecznego lokalnego oddziaywania, przy minimalnym wsparciu finansowym. Nie móg by take projektem nagrodzonym uprzednio w zakoczonych ju edycjach konkursu.

Do konkursu nadesane zostay 40 projekty. Zespó sdziów sprawozdawców zweryfikowa pod wzgldem formalnym wszystkie projekty. Ustalono, e 36 projektów, spenia wymogi tego konkursu. Cay wrzesie zespó sdziów dokonywa wizji wszystkich zgoszonych projektów. Nastpnie  odbyo si oficjalne posiedzenie kapituy konkursowej i na tym posiedzeniu zosta dokonany podzia nagród, w oparciu o informacje przetworzone przez zespó sdziów sprawozdawców – mówi Mariola Górniak, dyrektor Departamentu Ochrony rodowiska Urzdu Marszakowskiego w Poznaniu.

Nastpnie gos zabra Tomasz Bugajski, wicemarszaek województwa wielkopolskiego:

Praca w kapitule to bya wielka przyjemno i trud, wybra z wszystkich projektów, te szczególne.

My nawet nie widzimy i nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak zmienia si wie, jak zmieniaj si nasze gminy. to wanie pastwo jestecie tymi, którzy ten obraz zmieniacie. Wielkopolska wie, to ju nie jest ta wie, która bya kiedy. Moemy by z tego dumni, e ona si zmienia na naszych oczach, e te zmiany dotycz poszczególnych zagród, poszczególnych miejsc , gmin, powiatów i caego województwa. Podzikowa take sdziom sprawozdawcom za trud woony w ocen projektów, a take Hannie Grunt, prezesowi WFOiGW, za wspófinansowanie nagród. Wyrazi take nadziej, e przyszoroczna, XVI edycja bdzie jeszcze bardziej ciekawa.

Hanna Grunt, prezes WFOiGW w Poznaniu, natomiast pogratulowaa wszystkim, którzy uczestniczyli w tym konkursie. Jak co roku, take i w tym roku dofinansowalimy nagrody w miar moliwoci , wspólnie z Urzdem Marszakowskim. S to nagrody, które s dalsza inspiracj, dalsz moliwoci i wykorzystujc Pastwa determinacj, dalszym czynnikiem do rozwoju naszej wielkopolskiej wsi. W tym roku tak si zoyo, e jest to XV edycja i zbiego si to w czasie z 25-leciem wolnoci naszego kraju. Takie dwa jubileusze s znaczce, wskazuj ile faktycznie przez te 25 lat zostao zrealizowanych dziaa, które pozwoliy nam rozwój naszego kraju. Inicjatywy oddolne s najczciej niedoceniane. to Pastwo pokazujecie jak wielkie maj znaczenie , jak tak naprawd mog budowa integracj spoeczestw lokalnych. Wida w jaki sposób spoecznoci si angauj, identyfikuj i pozyskuj tosamo z miejscem do którego przynale. Gratuluj wszystkim tym, którzy nagrody uzyskali. Ten konkurs stanowi takie poczenie: kultury z ekologi i to na terenach wiejskich. Prosz Pastwa, nawet ekologia moe by kulturalna!

Wród nagrodzonych, w I kategorii: dziaania proekologiczne, I miejsce i nagrod w wysokoci 8 tys. z, otrzymaa Szkoa Podstawowa w agiewnikach Kocielnych z gminy Kiszkowo, za projekt „Poznajemy ptaki obszaru Natura 2000 Dolina Maej Weny pod Kiszkowem”. W kategorii II – dziaania prokulturowe gmina Kiszkowo zaja II miejsce i nagrod w wysokoci 5 tys. z, za projekt „Ziemia kiszkowska wczoraj i dzi”.  Oba projekty zostay zrealizowane w 2013 r. ze rodków programu Leader, uzyskanych za porednictwem Stowarzyszenia wiatowid.

Na koniec gos zabra Wójt Gminy Kiszkowo, Tadeusz Bkowski. Dzikuje bardzo za wyrónienie i nagrodzenie projektów zrealizowanych przez moja gmin. W imieniu wszystkich uczestników, pragn zoy bardzo serdeczne podzikowania wszystkim, za inspirowanie tego konkursu. Projekty te, realizowane zarówno przez mieszkaców jak i samorzdy i stowarzyszenia, zasuguj na wielkie uznanie. Myl, e podobnie jest we wszystkich gminach, w których to si dzieje. ja tylko na przykadzie mojego samorzdu podam, e podczas wieczorku literackiego, spotkania promocyjnego publikacji „Ziemia kiszkowska wczoraj i dzi”, wzio ponad 200 zainteresowanych mieszkaców. Nikt ich nie przymusza. Ludzie chc si spotyka i uczestniczy. Publikacja ta bya przygotowana wspólnie z mieszkacami. Myl, e tak si dzieje ze wszystkimi projektami. Realizujemy te projekty nie po to, aby zdobywa nagrody. Jednak jeli przy okazji je zdobdziemy, to tym wiksza jest satysfakcja dla tych, którzy w tym projekcie uczestnicz oraz dla mieszkaców. Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie gratuluj a kapitule, raz jeszcze dzikuj.

Materia informacyjny: Urzd Gminy w Kiszkowie