UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 

Lokalna Grupa Dziaania Stowarzyszenie wiatowid informuje o moliwoci skadania za porednictwem Stowarzyszenia wiatowid wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o 4 LEADER, dziaanie 4.1/413 – Wdraanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

 

 

1) operacje, które nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniaj si do osignicia celów tej osi, tzw. maych projektów

– termin skadania wniosków: 11 lipca – 28 lipca 2014 r.

– cakowity limit dostpnych rodków: 447 318,97 z

- zakres tematyczny projektów:

 • Zagospodarowanie i rewitalizacji przestrzeni publiczno-rekreacyjnych w miejscowociach powyej 5 tys. mieszkaców – limit dostpnych rodków: 150 000,00 z
 • Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego, tradycyjnych zawodów i/lub wzmacnianie i promocja znaczenia produktu lokalnego na lokalnym rynku – limit dostpnych rodków: 150 000,00 z
   
 • Organizacja cyklicznych imprez kulturowo-rekreacyjnych wzmacniajcych potencja trzeciego sektora – limit dostpnych rodków: 147 318,97 z

DOKUMENTY:

 

Pismo informujce o terminie obowizywania nowego formularza

Wersja 8z - Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach dziaania "Wdraanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie maych projektów w wersji 8z wraz z instrukcj jego wypeniania w wersji 8z obowizuje dla naborów, które rozpoczy si po 4 maja 2014r.Zmiany w instrukcji zwizane s w szczególnoci z wejsciem w ycie Rozporzdzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 roku, str 1).

Instrukcja wypeniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach dziaania 413 „Wdraanie lokalnych strategii rozwoju” dla maych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaa Osi 3, ale przyczyniaj si do osignicia celów tej Osi, objtego PROW 2007-2013 ver. 8z

 Owiadczenie powizanie de minimis wersja edytowalna

  Owiadczenie przetwarzanie danych osobowych

Formularz de minimis

Karta oceny zgodnoci operacji z LSR

Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru

Zobowizanie beneficjenta

Owiadczenie beneficjenta

Owiadczenie o danych osobowych

 

2) operacje, które odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania „Odnowa i rozwój wsi”

– termin skadania wniosków: 11 lipca – 28 lipca 2014 r.

– limit dostpnych rodków: 598 190,71 z

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach dziaania 4.1/413 Wdraanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania "Odnowa i rozwój wsi" - v.6z

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach dziaania 4.1/413 Wdraanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania "Odnowa i rozwój wsi" - v.6 z - pdf

Instrukcja wypeniania wniosku o pomoc w ramach dziaania 4.1/413 Wdraanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania "Odnowa i rozwój wsi" -  wer. z 29.04.2014 - dla wniosków z konkursów ogoszonych po 29.04.2014

Karta oceny zgodnoci operacji z LSR

Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru

Zobowizanie beneficjenta

Owiadczenie beneficjenta

Owiadczenie o danych osobowych

3) operacje, które odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw

– termin skadania wniosków: 11 lipca – 28 lipca 2014 r.

– limit dostpnych rodków: 249 834,00 z

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o przyznanie pomocy:

 • wersja Adobe Reader (pdf) - otwórz
 • wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - otwórz

 

Zaczniki do wniosku o przyznanie pomocy finansowej:

 • Ekonomiczny Plan Operacji - zacznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy:
  • wersja Adobe Reader (pdf) - otwórz
  • wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - otwórz

   Uwaga: w celu prawidowego dziaania Ekonomicznego Planu Operacji naley w programie EXCEL ustawi redni lub niski poziom zabezpiecze dla plików. W tym celu naley wej w menu Narzdzia/Opcje/Zabezpieczenia/Bezpieczestwo makr, wybra poziom redni albo niski i zatwierdzi ustawienia. Poprawne ustawienie umoliwi prawidowe funkcjonowanie formu samoliczcych oraz pól "+" i "-" umoliwiajcych dodawanie i odejmowanie wierszy. Przy uruchamianiu pliku naley wcisn przycisk wcz makra.
 • Owiadczenie Wnioskodawcy, i w okresie 12 miesicy poprzedzajcych dzie zoenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie by wpisany do ewidencji dziaalnoci gospodarczej, (...) - zacznik nr 2 do wniosku o przyznanie pomocy:
  • wersja Adobe Reader (.pdf) - otwórz
  • wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - otwórz
 • Owiadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsibiorcy - zacznik nr 3 do wniosku o przyznanie pomocy:
  • wersja Adobe Reader (.pdf) - otwórz
  • wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - otwórz
   Materia pomocniczy uatwiajcy okrelenie statusu przedsibiorstwa -  Poradnik dla przedsibiorców pt. "Nowa definicja MP" - otwórz
 • Owiadczenie Wnioskodawcy o wielkoci otrzymanej pomocy de minimis - zacznik nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy:
  • wersja Adobe Reader (.pdf) - otwórz
  • wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - otwórz

W zwizku ze zmianami w zasadach przyznawania pomocy de minimis wynikajcymi z wprowadzenia w ycie Rozporzdzenia Komisji UE Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku niezbdne jest zoenie dodatkowego Owiadczenia wnioskodawcy o powizanych jednostkach gospodarczych na potrzeby ustalenia dostpnego limitu pomocy de minimis:

  • wersja Adobe Reader (pdf) - otwórz
  • wersja Microsoft Excel do edycji (xls) - otwórz
 • Owiadczenie waciciela lub wspówaciciela nieruchomoci o wyraeniu zgody na realizacj operacji (...) - zacznik nr 5 do wniosku o przyznanie pomocy:
  • wersja Adobe Reader (.pdf) - otwórz
  • wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - otwórz
 • Wzór gwarancji - zacznik nr 6 do wniosku o przyznanie pomocy:
  • wersja Adobe Reader (.pdf) - otwórz
  • wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - otwórz 
   Formy gwarancji przyjmowane jako zabezpieczenie waciwego wydatkowania zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z wykazem gwarantów - otwórz.
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis  - zacznik do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajcy si o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z pón. zm.) - otwórz
  Materia pomocniczy uatwiajcy wypenienie ww. formularza  (opracowany przez Polsk Agencj Rozwoju przedsibiorczoci we wspópracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego) - otwórz

Instrukcje wypeniania dokumentów aplikacyjnych:

a) Instrukcja wypeniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach dziaania  "Wdraanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw"  dla wersji PROW_413_312/13/01 wniosku - otwórz

Instrukcja wypeniania wniosku o przyznanie pomocy zostaa doprecyzowana w zakresie koniecznoci precyzyjnego wypeniania zestawienia rzeczowo-finansowego operacji. W przypadku, gdy przedmiotem operacji jest np. zakup maszyn lub urzdze, wpisywane dane w zestawieniu rzeczowo-finansowego - zgodnie z wybran ofert - powinny kadorazowo zawiera dokadne informacje o konkretnym przedmiocie operacji, aby nie byo adnych wtpliwoci co jest przedmiotem umowy (np. zakup danej rzeczy zgodnie z dokumentacj przedstawion przez Wnioskodawc, w tym wybran ofert) tj. wraz z okrelaniem marki, modelu/typu i nazwy producenta lub innych oznacze charakteryzujcych producenta i produkt oraz dotyczce charakterystycznych cech uytkowych takich jak: moc, wydajno, szeroko robocza, itp.

b) Instrukcja wypeniania Ekonomicznego Planu Operacji dla dziaania "Wdraanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw"  dla wersji PROW_413_312/13/01 wniosku - otwórz

Narzdzia pomocnicze:

 • Wzór zapytania ofertowego:
  • wersja Adobe Reader (.pdf ) - otwórz
  • wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - otwórz
 • Wyliczanie momentu bazowego:
  • wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - otwórz
 • Wykaz dziaalnoci gospodarczych, w których zakresie moe by przyznana pomoc w ramach dziaania "Wdraanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw"  - otwórz 
  Uwaga: Zakwalifikowanie rodzaju  prowadzonej/rozwijanej dziaalnoci gospodarczej pod konkretny kod PKD, powinno odby si w oparciu o wyjanienia, które wskazuj, co dana podklasa obejmuje (oraz czego nie obejmuje). Wyjanienia dotyczce kodów Polskiej Klasyfikacji Dziaalnoci mona znale w Rozporzdzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dziaalnoci (PKD) (Dz. U. 2007 Nr 251, poz. 1885) lub na stronie internetowej Gównego Urzdu Statystycznego w zakadce "METAINFORMACJE", pozycja "Klasyfikacje" - otwórz.

 

Karta oceny zgodnoci operacji z LSR

Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru

Zobowizanie beneficjenta

Owiadczenie beneficjenta

Owiadczenie o danych osobowych

 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DO POBRANIA

Miejsce i tryb skadania wniosków: wnioski naley skada bezporednio w siedzibie

Stowarzyszenia wiatowid , ubowo 11a, 62-260 ubowo w dniach:

Od poniedziaku do pitku w godz. 7.00 - 15.00
 

Szczegóowe informacje dotyczce naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbdnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostpne s w siedzibie i na stronie internetowej Stowarzyszenia wiatowid oraz do pobrania powyej

-  na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): www.arimr.gov.pl, oraz w centrali i oddziale regionalnym ARiMR,

- w siedzibie i na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzdu Marszakowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl.

 

LGD Stowarzyszenie wiatowid bdzie wybiera do finansowania wycznie operacje uznane za zgodne z LSR, które pod wzgldem speniania kryteriów wyboru uzyskay, co najmniej 50% maksymalnej moliwej do uzyskania liczby punktów, to znaczy:

- w przypadku operacji odpowiadajcych warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania„mae projekty” – co najmniej 14,5 punktów,

- w przypadku operacji odpowiadajcych warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania„Odnowa i rozwój wsi” – co najmniej 15 punktów.

- w przypadku operacji odpowiadajcych warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania„Tworzenia i rozwoju przedsibiorstw” – co najmniej 18,5  punktów,

Dodatkowo informacji udzielaj:

Pracownicy Biura Stowarzyszenia wiatowid w godzinach funkcjonowania biura

Uwaga: Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.