UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 Ogoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy dla dziaania „Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej” objtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 dla operacji dotyczcej budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujcych odnawialne róda energii, sucych do wytwarzania energii, w szczególnoci energii elektrycznej lub cieplnej oraz zuywania jej na potrzeby wasne.

 

Zarzd Województwa Wielkopolskiego ogasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji dotyczcej budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujcych odnawialne róda energii, sucych do wytwarzania energii, w szczególnoci energii elektrycznej lub cieplnej oraz zuywania jej na potrzeby wasne w ramach dziaania „Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej” objtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (w oparciu § 6 ust. 1 Rozporzdzenia Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegóowych warunków i trybu przyznawania oraz wypaty pomocy finansowej w ramach dziaania „Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej” objtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Dz. U. z 2013r, poz. 1419 ze zm.)

  • 2 punkty w ramach kryterium regionalnego otrzymuje projekt, który zakada podczenie/zainstalowanie mikroinstalacji prosumenckich na wicej ni 15 obiektach,
  • 1 punkt w ramach kryterium regionalnego otrzymuje projekt, który zakada podczenie/zainstalowanie mikroinstalacji prosumenckich na od 5 do 15 obiektach,
  • 0 punktów w ramach kryterium regionalnego otrzymuje projekt, który zakada podczenie/zainstalowanie mikroinstalacji prosumenckich na mniej ni 5 obiektach.

Zarzd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do skadania wniosków o przyznanie pomocy w terminie od 6 maja 2015 r. do 1 czerwca 2015 r.

Miejsce i tryb skadania wniosków: wnioski naley skada bezporednio w Kancelarii Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Poznaniu, ul. Szyperska 14, parter; w godzinach: 7.30 do 15.30.

Szczegóowe informacje dotyczce naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcj jego wypeniania, kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbdnych do weryfikacji wniosku dostpne s na stronie internetowej Programu: www.prow.umww.pl

„Publikacja wspófinansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarzdzajca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadajca za tre ogoszenia - Urzd Marszakowski Województwa Wielkopolskiego”

 

Zaczniki:
Pobierz plik (instrukcja do wniosku.pdf)instrukcja do wniosku.pdf [ ] 824 kB
Pobierz plik (Owiadczenie OZE.doc)Owiadczenie OZE.doc [ ] 133 kB
Pobierz plik (Wzor_wniosku_aktywny.xls)Wzor_wniosku_aktywny.xls [ ] 414 kB
Pobierz plik (Wzor_wniosku_pdf.pdf)Wzor_wniosku_pdf.pdf [ ] 350 kB