UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan wczenia spoecznoci

Stowarzyszenie  wiatowid zaplanowao partycypacyjny sposób tworzenia i konsultowania strategii rozwoju obszaru gmin: Czerniejewo, Niechanowo, Orchowo, Trzemeszno i Witkowo na lata 2014-2020 w ramach dziaania Rozwój Lokalny Kierowany przez Spoeczno w ramach PROW 2014-2020.
Beneficjenci zostan poinformowani o wspófinansowaniu zadania ze rodków z Europejskiego  Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010 zgodnie z Ksig Wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Informacja bdzie udostpniona na wszystkich materiaach informacyjnych przygotowywanych do poszczególnych metod badawczych i etapów strategicznych.

W spotkaniach  uczestniczy bdzie spoeczno lokalna reprezentujca sektory : publiczny, spoeczny, gospodarczy, mieszkacy oraz grupy defaworyzowane  w tym: niepenosprawni, modzie, osoby 50+ oraz kobiety. Na kadym etapie tworzenia dokumentu strategicznego wykorzystywane bd minimum cztery narzdzia partycypacyjne, przyjte metodologi badawcz do tworzenia strategii rozwojowych. Dokument strategiczny zostanie opracowany przez pracowników biura oraz czonków organizacji stanowicych zespó roboczy. Do prowadzenia niektórych przedsiwzi badawczych zostan zatrudnieni  zewntrzni eksperci posiadajcy niezbdn wiedz i dowiadczenie w tym zakresie.
Pierwszym etapem budowania LSR  bdzie:  Analiza obszaru LGD uwzgledniajca sabe i mocne strony obszaru, szanse i zagroenia majce wpyw na obszar wykonane metod SWOT.  Biorc pod uwag partnerski charakter dziaania RLKS oraz promowanie wspópracy w pokonywaniu lokalnych potrzeb, szczególnym obszarem badawczym bdzie kapita spoeczny rozpatrywany w piciu aspektach:  wizi i tosamoci, aktywnoci, wpywu i zaufania. W tych obszarach bdzie szukany potencja do rozwizywania zdiagnozowanych problemów i wskazanych potrzeb.
W tym celu zostan przeprowadzone wywiady  telefoniczne, osobiste i grupowe  z udziaem jst, lokalnych liderów, przedsibiorców, rolników, grup defaworyzowanych. W systemie cigym wykorzystywana bdzie ankieta on-line i tradycyjna. Ankieta bdzie kolportowana droga mailow, poprzez stron www oraz przekazywana osobicie podczas dwóch  spotka informacyjnych organizowanych na terenie dziaania Stowarzyszenie wiatowid (03.08 oraz 22.08). Równolegle zostanie wykonany spacer badawczy po terenie objtym strategi w celu zwizualizowania potencjaów, zasobów jak i lokalnego kapitau spoecznego. Kolejnym narzdziem bardzo reprezentatywnie wskazujcym skal wystpowania rónych sytuacji i zachowa ludzi w ronych sytuacjach oraz ich podgldy na róne tematy dotyczce obszaru objtego strategi jest sonda. Bdzie on przeprowadzony  na próbie dobranej w sposób 50/50 tzn. 50% badanych bdzie zwizanych z nasz organizacj a kolejne 50% nie bdzie z ni zwizanych (okoo 400 osób). W ten sposób wyniki sondau pozwol na uzyskanie ciekawych i badawczo bardzo wiarygodnych danych, które bdzie mona wykorzysta w dalszym konstruowaniu strategii.

Wymienione powyej narzdzia badawcze pozwol nam na przygotowanie analizy obszaru pod ktem zasobów, moliwoci, szans, zagroe (SWOT) oraz priorytetów wsparcia wychodzcych z diagnozowanych potrzeb i problemów.

Ta analiza jest wstpem do drugiego etapu budowania strategii jakim jest: Planowanie szczegóowe i procedury dziaalnoci LGD. Równie na tym etapie planuje si wykorzystanie minimum czterech narzdzi partycypacyjnych pozwalajcym mieszkacom obszaru objtego strategi na jej wspótworzenie. Narzdzia te pozwalaj na wspóudzia nie tylko aktywnych liderów spoecznych ale równie grup defaworyzowanych,  wymagajcych wsparcia w latach programowania PROW 2014-2020. W tym etapie zostan  wypracowanie planowane dziaania, celów ogólne i szczegóowe, wskaniki osignicia celów, budet oraz procedury szczegóowe i kryteria wyboru pozwalajce na prawidow realizacj przyjtych zaoe.

Zostan przeprowadzone 4 spotkania konsultacyjno-indywidualne  z poszczególnymi grupami odbiorców w Gminach podczas trwania imprez organizowanych przez samorzdy terytorialne na  których zostan zaprezentowane zaoenia i rodzaje dziaa w nowej LSR, zostanie okrelony budet na dany cel, zostan okrelone procedury  i propozycje kryteriów wyboru operacji.  W trakcie wydarze lokalnych przygotowane bdzie równie  kolejne narzdzie badawcze jakim  bd wywiady indywidualne , oraz  Targi Pomysów, które  równie pozwol na  wypracowanie materiaów i zebranie pomysów rozwizywania problemów od potencjalnych Beneficjentów. Na koniec tego etapu zostanie przygotowanie WZC (10.09), na którym ostatecznie czonkowie stowarzyszenia w drodze dyskusji i demokracji przyjm tre operacyjn Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ostatnim, trzecim etapem tworzenia strategii  bdzie podanie do  konsultacji  wypracowanego projektu treci dokumentu. Zostanie on przedstawiony spoecznoci lokalnej na forum dyskusyjno-debatanckim w dniu 05.10 w GOK w Niechanowie. Podczas spotkania bdzie moliwo zgaszania uwag na specjalnych arkuszach do projektu treci  Lokalnej Strategii Rozwoju. Na tym etapie bdzie prowadzona równie szeroka konsultacja drog elektroniczn  i publicznymi narzdziami przekazu informacji jakim s tablice ogosze w gminach. Planuje si równie zorganizowanie konferencji prasowej dla  zwikszenia efektu informowania spoecznoci o treci strategii i planach na przyszo.  Na tym etapie równie bdzie wykorzystane narzdzie jakim jest opinia zewntrznego eksperta dotyczca  sposobu tworzenia dokumenty strategicznego, jego celowoci, adekwatnoci i metodologii kierunkowego wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb. W trakcie odbywajcych si konsultacji zostan zaproponowane korekty do projektu LSR, po czym zostan one naniesione i uwzgldnione w dokumencie.

Wybrane metody wczenia spoecznoci do budowy LSR pozwol na powstanie  zintegrowanego i innowacyjnego opisu strategii, na wypracowanie hierarchii celów. Efektem prac bdzie okrelenie wartoci kocowych w tym wartoci docelowych dotyczcych produktów i rezultatów. Strategia bdzie spójna z odpowiednimi programami wszystkich waciwych zaangaowanych Europejskich Funduszy na Rzecz Inwestycji Strategicznych.

Poniej przedstawiamy efekty przeprowadzonych dziaa historia partycypacyjnego tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia wiatowid - DO POBRANIA