Start Konkurs "Opowiedz..." Konkurs "Opowiedz..." edycja 2014

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Konkurs "Opowiedz..." edycja 2014 Drukuj

 

 

CEL KONKURSU

Konkurs „Opowiedz…” (Konkurs), prowadzony w ramach Programu „Dziaaj Lokalnie”, ma na celu zachcenie grantobiorców Orodków Dziaaj Lokalnie (ODL) do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania wasnych dziaa i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Dziaaj Lokalnie”, a przez to ich wpywu na aktywizacj lokalnej spoecznoci oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs suy wyonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykadów twórczego pokazywania projektów Dziaaj Lokalnie.
Prace powstae w ramach Konkursu „Opowiedz…” powinny spenia funkcje komunikacyjno-promocyjne, wykorzystujc przy tym nowoczesne technologie i nieograniczone zasoby ludzkiej pomysowoci. Chcemy, aby autorzy prac skupili si zarówno na formie, jak i na treci prac.


ADRESACI KONKURSU
Konkurs adresowany jest do wszystkich grantobiorców ODL uczestniczcych w Programie „Dziaaj Lokalnie VIII”, realizujcych lokalne konkursy grantowe w 2014 roku.

KATEGORIE KONKURSOWE


Projekty realizowane w ramach Programu „Dziaaj Lokalnie” nakierowane s na budowanie dobra wspólnego przez mieszkaców maych miejscowoci. adna z tysicy inicjatyw realizowanych w caej Polsce nie odbyaby si, gdyby nie zaangaowanie, pomysowo, aktywno ludzi biorcych udzia w Programie. W kadym z projektów chodzio o zmian ludzkich zachowa, przeobraenie wygldu miejscowoci lub te stworzenie nowej marki w regionie, w postaci ciekawego wydarzenia, produktu regionalnego, wokó którego bd jednoczy si dziaania mieszkaców i który przycignie goci z bliska i z daleka.
Kategorie Konkursu „Opowiedz…” wychodz naprzeciw tym zmianom, dlatego Akademia zaprasza do skoncentrowania si na osobistych historiach ludzi, liderów lokalnych, na pokazaniu konkretnych przeobrae w danej miejscowoci, a take na wypromowaniu inicjatyw, które s ciekaw propozycj dla caego regionu. 
Zaley nam na zachowaniu perspektywy sukcesu. Za pomoc twórczych rodków wyrazu realizatorzy projektów „Dziaaj Lokalnie” powinni pokaza swoje fantastyczne inicjatywy i ich wspaniae rezultaty oraz pozytywne zmiany, które zaszy w spoecznociach w wyniku ich aktywnoci. „Opowiedz… i zrób wraenie!” to motto przywiecajce Konkursowi.


KATEGORIA 1: CZOWIEK


W tej kategorii oczekujemy prac, które opowiedz o konkretnych osobach zaangaowanych w realizacj projektu lub jego inspiratorów. Prace, przez pryzmat tych osób, zilustruj zmian, jaka dokonaa si w caej spoecznoci, w której realizowane byy dziaania. Mog to by lokalni liderzy, ale te zwykli uczestnicy projektu, doroli i dzieci – kady, kto moe by bohaterem historii zwizanej z projektem.


KATEGORIA 2: MIEJSCE


Kategoria ta pozwala na pokazanie konkretnych zmian, jakie zaszy w miejscowociach – wsiach i miasteczkach, w których realizowane byy projekty. Wane jest, aby pokaza stan sprzed zmiany, a nastpnie pokaza wspóln prac i oczywicie - efekt. Zaley nam, aby prace w tej kategorii pokazyway miejsce, które czy ludzi.


KATEGORIA 3: MOTYW


Kategoria „Motyw” daje moliwo podzielenia si sukcesem skoncentrowanym wokó pewnego konkretnego produktu czy efektu projektu, jak np. ciekawego lokalnego wydarzenia (festyn, przegld, konkurs, happening, warsztat etc.), które przycigno zarówno mieszkaców, jak i turystów. W tej kategorii mieszcz si równie regionalne wytwory zwizane z dziedzictwem kulturowym, czy inne konkretne przedmioty stanowice motyw przewodni zrealizowanego projektu. Wane, aby ogniskoway zainteresowanie mieszkaców i pozwalay na ich rozwój, odpowiadajc jednoczenie na konkretne potrzeby. Zaley nam, aby prace w tej kategorii pokazay taki motyw, który poczy ludzi. 

KATEGORIA 4: FILMOWY PRODUKT PROJEKTU
Ta kategoria zostaa stworzona z myl grantobiorcach, którzy jako cel swojego projektu "Dziaaj Lokalnie" obrali nakrcenie teledysku (np. do wasnej piosenki), filmu krótkometraowego, filmu edukacyjnego, animowanego, filmu promujcego miejscowo itp. W tej kategorii mog by zgaszane prace, które s produktem projektu, a nie (jak w pozostaych kategoriach) opowiadaj o zmianie, jaka zasza wskutek projektu. 


Nadesana praca moe zosta przeniesiona przez Komisj do innej kategorii, jeli Komisja uzna, e praca lepiej wpisuje si w inn kategori ni w t, w której zostaa zgoszona.

FORMA PRAC


Prace do Konkursu mog mie jedn z dwóch form:

  • Reporta multimedialny: nie duszy ni 2,5 minuty; naley przesa link do nagrania na otwartym serwisie internetowym umoliwiajcym prezentacj filmów, wideoklipów lub wasnych mini produkcji w Internecie (np. youtube, vimeo).
  • Krótki film: nie duszy ni 2,5 minuty; naley przesa link do nagrania na otwartym serwisie internetowym umoliwiajcym prezentacj filmów, wideoklipów lub wasnych mini produkcji w Internecie (np. youtube, vimeo).

Nie przyjmujemy prac na pytach CD i innych nonikach, jak równie w postaci zaczników do e-maili. Przyjmujemy jedynie linki do stron internetowych. Prace, które nie speniaj wymienionych parametrów mog zosta odrzucone z przyczyn formalnych.
Do kadej pracy (niezalenie od formy) musi by doczony krótki opis (do 1000 znaków ze spacjami), oddajcy najwaniejsze zaoenia projektu. Opis naley zamieci w karcie zgoszenia do Konkursu, jak równie w serwisie, w którym zostaa zamieszczona praca.
Prace konkursowe powinny by opatrzone owiadczeniem:
     [Tytu pracy] jest dostpny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.
Przedstawiony projekt dofinansowano ze rodków Programu „Dziaaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci oraz zawiera logo Programu „Dziaaj Lokalnie” na planszy kocowej.

 

REGULAMIN KONKURSU "OPOWIEDZ..." - DO POBRANIA

KARTA ZGOSZENIOWA - DO POBRANIA