UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

Dziaamy Lokalnie !!!!

        W roku 2008 Stowarzyszenie wiatowid stao si Lokaln Organizacj Grantow. Jestemy jedyn LOG sporód wszystkich Lokalnych Grup Dziaania w Wielkopolsce.  Tym samym rozpoczlimy realizacj projektu „Dziaaj Lokalnie”, który jest programem Polsko – Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowanym przez Akademi Rozwoju Filantropii.

        Program Dziaaj Lokalnie ma na celu wesprze inicjatywy lokalne i spoeczny kapita, który jest nieodzownym elementem dobrego funkcjonowania kadej spoecznoci. W ramach tego programu staramy si wspomóc róne inicjatywy, tak jak róne s potrzeby spoecznoci lokalnych, naszych 14 gmin. Przyznawane granty maj na celu pobudzi mniejsze organizacje do rozwizywania lokalnych trudnoci przy penym zaangaowaniu jak najwikszej liczby wolontariuszy. Najwaniejsz cech tego programu jest to, e pomoc jest kierowana lokalnie, a nie centralnie (ogólnopolsko), przez co najwiksze szans maj mniejsze organizacje i grupy nieformalne, dziaajce w zaciszu swojej miejscowoci. Dotacja jest odpowiedzi na konkretne problemy i potrzeby maych spoecznoci.

Program adresowany jest do:

- organizacji pozarzdowych posiadajcych osobowo prawn (fundacji lub stowarzysze zarejestrowanych w KRS* lub uczniowskie kluby sportowe czy ludowe kluby sportowe zarejestrowane w ewidencji Starosty Powiatowego),

- grup nieformalnych, w których imieniu wniosek zoy organizacja pozarzdowa (jak wyej) lub jedna z nastpujcych instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoa publiczna, dom kultury, biblioteka publiczna, orodek pomocy spoecznej. Instytucje te musz posiada osobowo prawn lub dysponowa stosownym penomocnictwem od organu, któremu podlegaj, do reprezentowania go w zakresie umoliwiajcym przeprowadzenie planowanych dziaa.

*do konkursu nie mog skada wniosków fundacje skarbu pastwa i ich oddziay oraz stowarzyszenia samorzdów lokalnych.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

 • zakadaj wspódziaanie mieszkaców, dziki któremu moliwe jest osiganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikaj z konkretnych potrzeb danej spoecznoci,
 • maj jasno okrelony cel, dobrze zaplanowane dziaania, mierzalne rezultaty i rozsdne koszty realizacji,
 • przewiduj takie dziaania, które bd kierowane do okrelonej grupy odbiorców, a jednoczenie bd suy caej spoecznoci
 • bd realizowane wspólnymi siami mieszkaców i instytucji ycia lokalnego – samorzdów, przedsibiorców i organizacji spoecznych,
 • bd umiejtnie i w sposób przemylany angaoway zasoby lokalne - naturalne, spoeczne, ludzkie i finansowe,
 • przewiduj dziaania w jednym z nastpujcych obszarów problemowych:
  • edukacja – rozwój zasobów ludzkich
  • integracja spoeczna
  • rozwój turystyki, rekreacji, sportu
  • rozwój kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego
  • rozwój rzemiosa, rkodzielnictwa
  • aktywizacja obszarów wiejskich
  • rozwój wspópracy pomidzy jednostkami lokalnymi – budowanie partnerstwa
  • promowanie regionu
  • kreowanie zdrowego stylu ycia

 

W konkursie mog wzi udzia te organizacje i instytucje które:

 • maj siedzib w gminach: ubowo, Gniezno, Niechanowo, Czerniejewo, Czerwonak, Witkowo, Nekla, Kostrzyn, Kiszkowo, Mieleszyn, Kleszczewo, Trzemeszno, Kecko, Pobiedziska,
 • planuj prowadzi dziaania na terenie jednej z wymienionych gmin.

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 6000,00 z.

 

Dziaamy lokalnie, ale mylimy globalnie !!!